Política de privacitat

La present Política de Privacitat té per objecte facilitar i posar a l'abast dels usuaris tota la informació relativa al tractament de les seves dades personals fruit de l'ús del lloc web www.irenemercader.com (en endavant el “Web”) d'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (en endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals 3/2018 (en endavant “LOPDGDD”).


1. Responsable del tractament de dades
De conformitat a l'article 13 del RGPD li informem que la responsable del tractament de les dades del Web és Irene Mercader Giró, amb DNI 40353633H, amb domicili per comunicacions: C/Progrés 39 2n 3a 17820 Banyoles (en endavant la “Responsable”).


2. Finalitats del tractament de dades
Donades les funcionalitats del Web, què és de caràcter informatiu, en principi la Responsable no obté dades de l’usuari, tret de les dades que es desprenen i generen de la seva navegació a les quals tindrà accés fruit de les Cookies instal·lades al terminal. Pot consultar la Política de Cookies del Web, on obtindrà informació detallada sobre les cookies i com gestionar-les.


La Responsable tractarà les dades per a les següents finalitats:


– Millorar els serveis, continguts del Web

– Donar compliment a obligacions legals o en relació a una relació contractual amb l'usuari, si s’escau.


3. Destinataris
La Responsable és el destinatari principal de les dades personals dels usuaris del Web.
Les dades personals obtingudes de l'usuari no seran venudes, llogades, cedides o posades a disposició de tercers, excepte a aquells proveïdors de serveis de la Responsable que requereixin accés a les dades per poder dur a terme els serveis. En qualsevol cas, l’accés i us d’aquestes dades per tercers, es farà amb les garanties legals pertinents i en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.


4. Durada del Tractament i termini de conservació de les dades
La Responsable tractarà les dades dels usuaris mentre aquestes siguin necessàries per dur a terme les finalitats i / o fins que l'usuari sol·liciti l'esborrat d’aquestes.
En qualsevol cas, i encara que l'usuari sol·liciti l'esborrat de les seves dades, la Responsable podrà conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir amb obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d'aplicació.


5. Transferències internacionals de dades
El tractament de les dades dels usuaris en principi, no està subjecte a transferències internacionals de dades. No obstant l'anterior, en el cas que es requerís, el Responsable s'ha d'assegurar que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:


Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.


Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d'acord amb els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.


Sense perjudici de l’anterior, la Responsable pot tenir proveïdors de serveis ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu i en conseqüència, la execució dels serveis pot comportar una transferència internacional de dades. En aquests casos, la Responsable, actuarà amb la diligència deguda i en conseqüència amb el contingut de la present Política de Privacitat, i altres disposicions aplicables que atenguin a les transferències internacionals de dades en el RGPD i/o la LOPDGDD i altres normes aplicables.


6. Elaboració de perfils i tractaments automatitzats de dades
El tractament de dades que es pugui fer de la ma de la Responsable no comporta que el usuari sigui subjecte de decisions automatitzades. 


En principi, la Responsable tampoc realitza tractaments addicionals que suposin l’elaboració de perfils, no obstant això, durant la navegació pot ser que apareguin informacions publicitàries en el Web les quals han estat triades en funció de les preferències que hagi mostrat mitjançant la seva navegació o les informacions obtingudes per les cookies instal·lades al seu terminal.


Aquest tractament de dades i les possibles elaboracions de perfils associades, son alienes a la Responsable, són fruit de la navegació a altres llocs webs, li recomanem que configuri les seves cookies per a tenir-ne control. A la Política de Cookies del Web li donem informació que li pot ser d’utilitat.


7. Exercici de drets
La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, les quals es resumeixen a continuació:


7.1. Dret d'accés: l'usuari tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel responsable i les finalitats.


7.2. Dret de rectificació: l'usuari pot sol·licitar la rectificació/actualització de les seves dades en qualsevol moment.


7.3. Dret de supressió: l'usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del responsable. No obstant això, i tal com s’indica en l'apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l'efectiu exercici d'aquest dret.


7.4. Dret d'oposició: l'usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el responsable tracti les seves dades, d'acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.


7.5. Dret de limitació del tractament: 'usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
a. Si considera que les dades no són correctes o exactes;
b. Si considera que no s'estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;
c. Si les dades ja no ens són necessàries d'acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;
d. Si, havent exercit el dret d'oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per part del responsable.


7.6. Dret a la portabilitat de les seves dades: l'usuari tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.


Malgrat que les dades s'hagin recollit mitjançant consentiment, l'usuari podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a aquest més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar determinats serveis.


L'exercici dels drets que l'usuari té, podrà fer-lo efectiu dirigint-se a la Responsable a través d'algun dels següents mitjans, acompanyant còpia del seu DNI o document identificació equivalent:


(i). Correu electrònic que haurà de dirigir a l'adreça: hola@irenemercader.com
(ii). Correu postal dirigit a: Irene Mercader Giró. C/Progrés 39 2n 3a 17820 Banyoles.


L'usuari podrà realitzar consultes o suggeriments en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se a les adreces facilitades per a l'exercici dels drets.


L'usuari, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat competent en matèria de protecció de dades si considera que no s'han tractat les seves dades de forma lícita o que no s'han atès les seves sol·licituds o drets.


L’autoritat competent en aquest cas és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades